خانه / اعضا هیات تحریریه

اعضا هیات تحریریه

به ترتیب حروف الفبا

دکتر جدیدی، اکبر؛ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور کرمان- رزومه

دکتر خنیفر، حسین؛ استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

دکتر دانشمند، بدرالسادات؛ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر

دکتر دعاگویی، حمیدرضا؛ معاون پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

دکتر رضایی راد، مجید؛ دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی

دکتر زین الدینی، زهرا؛ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان-  رزومه

دکتر سالاری چینه، پروین؛ استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان کرمان

دکتر سعادتمند، زهره؛ دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

دکتر صابری، رضا؛ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کرمان-  رزومه

دکتر علی نژاد، مهرانگیز؛ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر

دکتر محمودی، فیروز؛ دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

دکتر منفردی راز، براتعلی؛ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

دکتر نادی، محمدعلی؛ دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)