خانه / اعضا هیات تحریریه

اعضا هیات تحریریه

به ترتیب حروف الفبا

دکتر خنیفر، حسین؛ استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

دکتر رضایی راد، مجید؛ دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی

دکتر سعادتمند، زهره؛ دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

دکتر سعیدی پور، بهمن؛ استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور

دکتر محمودی، فیروز؛ دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

دکتر مطهری نژاد، حسین؛ دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر نادی، محمدعلی؛ دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)