خانه / تماس با ما

تماس با ما

 تماس با صاحب امتیاز    9933–476–0935    

آدرس : کرمان میدان خواجو ابتدای خیابان سرباز – نبش سلمان فارسی 

پردیس دانشگاه فرهنگیان – انجمن علمی مطالعات برنامه درسی استان

کدپستی : 7616613783

Email: a.jabbari@khuisf.ac.ir

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .