خانه / محورهای موضوعی فصلنامه

محورهای موضوعی فصلنامه

محورهای مورد پذیرش مقاله در این مجله عبارتند از:

آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان
آموزش و پرورش و روش های نوین تدریس
آموزش و پرورش و آسیب های اجتماعی
آموزش و پرورش و آموزش عالی
آموزش ریاضی و زبان انگلیسی و …

پیشرفت تحصیلی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستانی
آموزش و پرورش دبستانی
آموزش و پرورش تطبیقی

تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
تکنولوژی آموزشی
تحقیقات آموزشی
مدیریت آموزشی
آموزش عالی
آموزش الکترونیک
روش تدریس نوین

آموزش کودکان استثنایی

مشاوره مدرسه

آموزش و بهسای منابع انسانی
آموزش بزرگسالان
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

آموزش و پرورش تطبیقی
جامعه شناسی آموزش و پرورش

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، آموزش و پرورش و آموزش عالی

مقالات ترجمه ای و یا کتابخانه ای نیز به شرط اینکه مرتبط و جدید باشند، پذیرفته میشود 

برای ارسال مقاله حتما باید ثبت نام نمایید

لینک ثبت نام