خانه / مقالات پاییز 1399

مقالات پاییز 1399

ارائه الگویی برای طراحی پرسشنامه مهارتهای زندگی مبتنی بر 4H

علی جباری ظهیرابادی 

چکیده

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائه الگویی برای طراحی پرسشنامه مهارت های زندگی مبتنی بر 4H  بود، در این تحقیق با بررسی مقالات معتبر در زمینه مهارت های زندگی مبتنی بر 4H برای مهارت های زندگی 16 مولفه و 135 گویه احصا گردید. این مولفه ها شامل تصمیم گیری، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، هدف گذاری، حل مساله، خودآگاهی، مدیریت، ارتباطات، همکاری، مهارتهای قابل عرضه، مهارتهای اجتماعی، خودمسئولیتی، اخلاق کاری، عزت نفس، توجه به دیگران و مهارت زندگی سالم بود و در پایان با مقایسه الگوی تحقیق با الگوی تحقیقات بررسی شده نشان داده شد که الگوی حاضر از جامعیت بیشتری نسبت به آنها برخوردار میباشد و همچنین پیشنهاد گردید که برای بدست آوردن روایی محتوایی پرسشنامه به صورت کمی از روش های CVI و CVR استفاده گردد.

کلیدواژگان: پرسشنامه، مهارتهای زندگی، آموزش، کودکان ابتدایی

دانلود اصل مقاله


بررسی تاثیر تفکر انتقادی و سلامت روانی معلمان بر عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت

محمدباقر اکبرپور زنگلانی
اعظم حاجی زاده

چکیده

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تفکر انتقادی و سلامت روانی معلمان بر عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش و اجرا، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان شهرستان پلدشت است که تعداد آنها 900 نفر و براساس فرمول کوکران حجم نمونه 270 نفر بدست آمده و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه تفکر انتقادی ریچتس (2003)، سلامت روانی گلذبرگ (1972) و عملکرد محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه‌بندی و تفسیر داده‌های جمع‌آوری شده از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای تحلیل فرضیه‌های تحقیق از آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزارهای آماری spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تفکر انتقادی و سلامت روانی معلمان بر عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت تاثیر دارد و مورد تائید قرار گرفت.

کلید واژه: تفکر انتقادی، سلامت روانی، عملکرد معلمان.


ارزیابی درونی گروه آموزشی تربیت حرفه‌ای پردیس فاطمه‌الزهرا (س) دانشگاه فرهنگیان تبریز

هما رحمانی *
اسدالله خدیوی

چکیده

چکیده

هدف این پژوهش «ارزیابی درونی گروه آموزشی تربیت حرفه‌ای پردیس فاطمه‌الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز» بوده است. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل یک مدیرگروه، ۸ استاد و ۳۲۰ نفر دانشجو بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شماری مدیرگروه و تمام اعضای هیئت‌ علمی گروه تربیت حرفه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در خصوص نمونه آماری دانشجویان تعداد ۱۷۴ نفر دانشجو براساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده چک لیستی است شامل شش عامل ۱- اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات با ۷ ملاک و ۲۲ نشانگر ۲- استادان با ۳ ملاک و ۱۶ نشانگر ۳-  دانشجویان با ۳ ملاک و ۵ نشانگر ۴- راهبردهای یاددهی- یادگیری با ۳ ملاک و ۶ نشانگر ۵- رشته‌های تحصیلی و برنامه درسی با ۲ ملاک و ۹ نشانگر ۶-امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی با ۴ ملاک و ۹ نشانگر است که جمعا با ۲۲ ملاک و ۶۷ نشانگر از نظر میزان مطلوب بودن مورد مطالعه قرار گرفتند. در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ از روش¬های آﻣﺎره ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده شده است. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی تحلیل¬ها ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻫﺪاف، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺸﻜﻴﻼت و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در وﺿﻌﻴﺖ نسبتا ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داشتند. استادان، راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻳﺎددﻫﻲ–ﻳﺎدﮔﻴﺮی، رشته های تحصیلی و برنامه‌های درسی و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﮋوﻫﺸﻲ – آﻣﻮزﺷﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ناﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮوه در ﺳﻄﺢ ناﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺿﺮورت و ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه و ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﻳﺮﺑﻂ در ﺟﻬﺖ رفع نواقص و ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ دارد.

واژگان کلیدی: ارزیابی درونی، گروه آموزشی، تربیت حرفه‌ای، کیفیت آموزش عالی.


بررسی رویکردهای اثرگذار در راستای افزایش اثر بخشی آموزش آنلاین در بین دانش آموزان

مژگان خاندانی *
اکبر جدیدی محمدابادی

چکیده

چکیده

یادگیری فرایندی است که با آموزش مستمر فراهم می شود، در واقع می توان گفت برای یادگیری باید از تمامی ابزارهای در دسترس استفاده نمود. با افزایش تکنولوژی و توسعه روز افزون ابزارهای ارتباطی، شاهد گسترش آموزش های غیر حضوری بالاخص آموزش های آنلاین هستیم. یکی از مولفه های موثر بر یادگیری بررسی میزان موفقیت شیوه های آموزشی در بین دانش آموزان است و در این بین آموزش های آنلاین به عنوان یکی از شیوه های نوین آموزشی، شناخته می شود. در واقع می توان گفت هدف این مطالعه بررسی راهبردهای کاربردی در جهت بهره مندی از آموزش های آنلاین در یادگیری دانش آموزان است، روش این مطالعه بصورت مروری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و دیدگاههای مطرح شده در حوزه یادگیری و اثربخشی شیوه های مختلف یادگیری است. با توجه به مطالعات انجام شده و تحلیل یافته ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، همانگونه که در آموزش کلاسیک (حضوری) فرایند یادگیری مستلزم تعامل بین معلم، خانواده و دانش آموزان است در آموزش آنلاین این تعامل باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد، از سوی دیگر آموزش های حضوری مستلزم ایجاد یک انعطاف آموزشی و ایجاد انگیزه های مختلف در بین دانش آموزان است که این امر منوط به عملکرد معلمان خواهد بود و خانواده هم باید با فراهم کردن محیط مناسب، مشوق های مختلف را جهت یادگیری دانش آموزان فراهم آورند و از سوی فرایند یادگیری دانش آموزان خود را مستمرا پیگیری نمایند.

کلیدواژگان: رویکردهای اثرگذار، اثربخشی آموزش آنلاین، دانش آموزان.


بررسی مزایای یادگیری الکترونیکی

سمیه نژاد شفیعی *
آزیتا سلاجقه

چکیده

چکیده

در شرایط کنونی و بر اساس تجربه حاصل از آموزش که در سالیان گذشته به دست آمده، باید پذیرفت که آموزش الکترونیکی یک ضرورت محسوب می گردد، چرا که این روش بسیاری از محدودیت های معمول در آموزش فیزیکی را حذف کرده و با افزودن شرایط شبیه سازی شده کمک آموزشی، محیطی ایده آل و آرمانی برای انتقال اطلاعات آموزشی را فراهم نموده است. آموزش مجازی نیز به عنوان شیوه نسبتاً نوظهور به طـور جـدی ایـن هدف را دنبال می کند. این نوع آموزش با بهره وری از رسانه های مدرنی همچون اینترنت و رایانه، فرصتهای طلائـی را برای افراد ایجاد کرده است. در این مقاله سعی شده است کـه به بررسی مزایای آن پرداخته شود.

کلیدواژگان: مزایای آموزش، یادگیری الکترونیکی، اینترنت.


میزان یادگیری روش آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

مریم رمضانی حمیدابادی *

چکیده

چکیده

اگرچه در این روزها کار معلمان و جامعه بزرگ آموزش و پرورش دشوارتر و پیچیده ترشده است و تلاش‌های وافر و دلسوزانه آنها شایسته قدردانی و سپاس ‌گذاری است؛ ولی در این راه و در جبهه آموزش و پرورش مانند جبهه درمان، نیازمند ایثار و کمک آنها هستیم، چرا که متخصصان تعلیم و تربیت مربیان هستند و این حضور در دنیای مجازی و کلاس‌های غیرحضوری بایستی پررنگ‌تر شود تا این ماه‌ها و شاید هم این چند سال با کمترین خطر و تهدید برای سلامتی جان و روح خانواده‌های ایرانی سپری شود. هدف پژوهش میزان یادگیری روش آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بود. برای گرد آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که، یادگیری مجازی با داشتن مزیت‌های ویژه یک ‏رویکرد مؤثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی می‌باشد. همچنین به دلیل ‏ارائه فرصت‌های مختلف به منظور یادگیری، موجب آن می‌ شود که در کنار افزایش جذابیت آموزش، به ‏تفاوت‌های فردی فراگیران نیز به طور مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی‌گیرند و به ‏همین دلیل استفاده از روش‌های مختلف برای آموزش ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژگان: میزان یادگیری، آموزش مجازی، دوران کرونا.


بررسی معایب و مزایای آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی

مجید اکبری *
اکبر جدیدی محمدابادی

چکیده

چکیده

این پژوهش به هدف بررسی معایب و مزایای آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. از طریق بررسی منابع مکتوب و جستجوی رایانه ای و مطالعه علمی مقالات علمی پیشینه نگاشته های مرتبط با موضوع، تهیه و تنظیم گردید. در عصر حاضر فضای مجازی تأثیر بسزایی در زندگی افراد دارد و بیشتر زمان هر فرد در شبکه های اجتماعی صرف می شود. دانش آموزان ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و فضای مجازی در میان آن ها از محبوبیت زیادی برخوردار است. فلذا اگر از این فضا به درستی استفاده شود به ارتقا سطح علمی دانش آموزان کمک بسیاری می شود. این روش موجب افزایش سرعت یادگیری شده و مدت زمان به یادسپاری مطالب را در ذهن افزایش می دهد. همچنین باعث صرفه جویی در زمان کلاس می شود و موجب می شود وقتی دانش آموزی به هر دلیلی نتوانسته است در کلاس حضور یابد از درس عقب نماند و فایل هایی که معلم از طریق اینترنت برای او به اشتراک گذاشته است را مطالعه کند. به همین علت آموزش مجازی از بهترین و تأثیر گذار ترین روش ها در حال حاضر مخصوصاً در ایام بیماری کرونا است. در این مقاله سعی شده است با گسترش دید نسبت به آموزش مجازی و یادگیری های الکترونیکی، مزایا و معایب این نوع آموزش ها را مشخص نموده و چشم اندازی از آینده آموزش های مجازی را بیان نماییم.

کلیدواژگان: آموزش مجازی، یادگیری های الکترونیکی، کلاس درس، دانش آموزان.