خانه / مقالات زمستان 1399

مقالات زمستان 1399

ارزیابی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای و کسب شایستگی های حرفه ای معلمان از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی

هادی حمیدی، نادیا نقوی     

دانلود مقاله  

چکیده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نقش درس¬پژوهی در توسعه حرفه¬ای و کسب شایستگی¬های حرفه¬ای معلمان از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی است. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش از نظر طرح تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) و از نظر روش اجرا از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، از نوع ارزیابی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی، که تعداد آن¬ها برابر¬63 نفر است، بوده است. از بین آنها تعداد50 نفر به‌عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در بخش کیفی و نظری از طریق مطالعه کتب، مقالات، نشریات، اسناد و آیین‌نامه‌های مرتبط صورت گرفت. در بخش کمی پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته شامل 39 سؤال در 4 مؤلفه جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد. روایى این پرسشنامه توسط صاحب‌نظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت مورد تایید قرار گرفت. پایایى پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ آزمون و تأیید شد. داده‌ها با کمک نرم‌افزار آماری spss16 مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون هاى کولموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که تاثیر استفاده از برنامه درس¬پژوهی در افزایش سطح توسعه¬حرفه¬ای معلمان در سطح بالایی است و می¬توان گفت استفاده از برنامه درس¬پژوهی در توسعه¬ی حرفه¬ای و کسب شایستگی¬های حرفه¬ای معلمان موثر است.

کلیدواژگان: درس ­پژوهی، توسعه حرفه­ ای، معلمان، استان خراسان جنوبی

تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه اول ابتدایی بر اساس هوش های چندگانه گاردنر

مطهره محمدزاده سپهری  

دانلود مقاله  

چکیده

چکیده

توجه به تفاوت های فردی در آموزش امری مهم و لازم اجراست، از طرفی گاردنر در بررسی هوش، با معرفی هشت مولفه برای آن تا اندازه ای به متفاوت بودن افراد توجه کرده است. این پژوهش به تحلیل محتوای «کتاب فارسی پایه اول ابتدایی سال 1399» بر اساس هوش های چندگانه گاردنر پرداخته است. روش مورد استفاده تحلیل محتوا، جامعه مورد بررسی کل کتاب فارسی پایه اول و واحد ثبت تجزیه و تحلیل ، مضامین می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که در کتاب فارسی پایه اول به هوش زبانی – کلامی با درصد فراوانی04/24 بیشترین توجه و به هوش منطقی – ریاضی با درصد فراوانی51/1 کمترین توجه شده است.

کلیدواژگان: تحلیل محتوا، هوش، گاردنر، فارسی، پایه اول

برنامه ریزی درسی و ساختار مدارس هوشمند در سیستم آموزشی

مژگان شریف زاده، ویدا اندیشمند

دانلود مقاله  

چکیده

چکیده

با شروع تحولات گسترده در جهان، شیوه های یادگیری و سیستم های آموزشی به طور مداوم در حال تغییر و به روز شدن هستند. یکی از این تغییرات ورود فناوری اطلاعات به عرصه آموزش است که منجر به ایجاد مدارس هوشمند در نظام آموزشی شده است. مدارس هوشمند با ابزار ها و امکانات خود رویکرد های آموزشی و یادگیری را متحول و در جهت بهبود حرکت کرده است. در این مـدارس یـادگیری دانش آموز محور است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتاب¬هـای الکترونیکـی، نرم افزارهای چندرسانه ای، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است. همزمان برای تفاوت های فردی هر دانش آموز و سـبک هـای مختلف یادگیریش برنامه هایی تدارک دیده می¬شود. مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فنـاوری اطلاعـات و برنامه های درسی یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت. دراین رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما است. اما با وجود علم به سودمندی مدارس هوشمند و نقش آن در سیستم آموزشی کشور و رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توسعه وعمکرد این مدارس با مشکلات بسیاری رو به رو بوده است که یکی از این مشکلات نداشتن برنامه ریزی درسی متناسب این مدارس است. به طور حتم با دانستن ساختار و مشخصه های مدارس هوشمند می توان شیوه های برنامه ریزی درسی متناسب با آن طراحی واجرا کرد. در این پژوهش به بررسی ساختار مدارس هوشمند و شیوه مناسب برنامه ریزی درسی آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها: برنامه¬ریزی درسی، مدرسه هوشمند، آموزش یاددهی-یادگیری، سیستم آموزشی

 

آسیب شناسی آموزش مجازی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی؛ مطالعه موردی کیفی

مجتبی زارع خلیلی، فائزه فریدونی  

دانلود مقاله  

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب¬شناسی آموزش مجازی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی انجام گرفت. بر این اساس از طرح پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی کیفی استفاده گردید. مشارکت¬کنندگان حاضر در پژوهش شامل 15 نفر از معلمان دوره ابتدایی ناحیه 1 شیراز بودند که براساس روش نمونه¬گیری هدفمند با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه¬های عمیق نیمه¬ساختمند بوده و برای تجزیه و تحلیل داده¬ها نیز از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شد. برای اعتباریابی داده¬های کیفی از روش بازبینی مشارکت¬کننده¬کنندگان استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که چالش¬های متعددی مانند عدم وجود طرح درس مناسب و بکارگیری آن؛ عدم ارزشیابی اثربخش(تشخیصی،تکوینی، پایانی)؛ عدم بازخوردهی مناسب؛ عدم استفاده از روش¬های متنوع تدریس؛ عدم توجه کافی به تکالیف(چالش¬های آموزشی)؛ عدم نظارت کافی؛ عدم برنامه¬ریزی منسجم؛ نگاه بخش¬نامه¬ای به فرایند یاددهی-یادگیری؛ نقش کمرنگ راهبران، معاونان و مدیران در فرایند یاددهی-یادگیری؛ عدم مدیریت اثزبخش زمان؛ عدم پیگیری اثربخش در فرایند یاددهی-یادگیری؛ عدم وجود دستورالعمل مناسب برای بازگشایی و تعطیلی مدارس(چالش¬های مدیریتی)؛ عدم فعالیت و کارگروهی؛ نبود انگیزش یادگیری؛ عدم سازگاری با شرایط جدید؛ نبود تعامل مناسب بین مدرسه و خانواده؛ عدم مسئولیت¬پذیری دانش¬آموزان و خانواده¬ها در قبال یادگیری؛ خدشه وارد شدن به شان و جایگاه معلم؛ نبود فرصت¬های خلاقیت برای دانش آموزان(چالش¬های فرهنگی)؛ سرعت پایین اینترنت؛ ناآشنایی و عدم تسلط کافی دانش آموزان، والدین و معلمان با فناوری و آموزش مجازی؛ نداشتن موبایل(برخی از دانش آموزان)(چالش¬های فناوری)؛ کم¬تحرکی دانش¬آموزان؛ بی¬حوصلگی دانش آموزان و والدین در راستای فرایند یاددهی-یادگیری؛ ابتلا به ویروس کرونا(دانش¬آموزان یا اعضای خانواده)(چالش¬های بهداشتی) و فشار مالی برای تهیه موبایل(برخی از دانش آموزان)؛ گران بودن بسته¬های اینترنت؛ هزینه¬های مربوط به ایاب و ذهاب(برخی از مواقع)(چالش¬های مالی) فرایند آموزش مجازی در مدارس را تحت تاثیر قرار می¬دهد.

کلیدواژه‌ها: آموزش مجازی، معلمان، دوره ابتدایی

 

بررسی اثربخشی روش های تدریس بر جرات ورزی و باورهای انگیزشی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان

سید رضا کارآموزیان، حسین شاه حیدری

دانلود مقاله  

چکیده

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی روش های تدریس بر جرات ورزی و باورهای انگیزشی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال 1399 انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی شهر کرمان در سال 1399 می باشد که تعداد آنها 5353 نفر است.نمونه پژوهش حاضر حدود200 نفر از دانش آموزان که براساس ملاک های ورودی به مداخله به صورت تصادفی به چهار گروه آزمایش(سه گروه آزمایش) و (یک گروه)کنترل تقسیم شدند(هر گروه 50 نفر). گروه آزمایش تحت مداخله روش های تدریس(بارش مغزی، نقش مفهومی و مشارکتی)در 10 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دوبار) قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله را دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسش نامه جرات ورزی گمبریل و ریچی (1975)، پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (1991) بودند. یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که در هر سه گروه آزمایش افزایش میانگین نمرات جرأت‌ورزی و باورهای انگیزشی در مقایسه با گروه کنترل پس از اجرای هر یک از روش‌های آموزشی بوده و با توجه به اینکه در متغیر جرأت‌ورزی و باورهای انگیزشی نمرات بالاتر نشان‌دهنده سطح بهتر جرأت‌ورزی و انگیزش دانش آموزان است؛ بنابراین می‌توان گفت روش‌های تدریس بر دانش آموزان ابتدایی اثرات مثبتی داشته است. با توجه به میزان افزایش رخ داده در هر روش تدریس می‌توان گفت در روش تدریس مشارکتی نسبت به سایر روش‌های مورد تدریس، پیشرفت بیشتری در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بوده است.

کلیدواژه‌ها: روش تدریس بارش مغزی، روش تدریس نقش مفهومی، روش تدریس مشارکتی، جرأت ورزی، باورهای انگیزشی

 

 

رویکرد آینده پژوهی در سیاست گذاری نظام آموزشی در دوران پسا کرونا

سمیه دیناری، ویدا اندیشمند

دانلود مقاله  

چکیده

چکیده

نظام آموزشی از مهمترین ارکان یک جامعه است و سیاست¬گذاری آموزشی نیز از مهمترین فرآیندهای بنیادی در سیاست¬گذاری دولت است. نظام آموزشی همانند سازمان¬های دیگر همواره با چالش¬های مختلفی در طول زمان روبه-رو می¬شود که باید با ابزارها و رویکردها وسیاست¬گذاری¬های مناسب بتواند از آنان گذر کند. سیاست¬گذاری مطلوب و کارا سیاستگذاری منوط بر واقعیات و شرایط حاکم بر جامعه است. اما وجود عدم اطمینان در آینده و رخ دادن پیشامد¬های غیر قابل پیشبینی، پیش¬روی نظام آموزشی است که یکی از این پیشامد¬ها همه¬گیری ویروس کرونا در سراسر دنیا است و بحران¬های جدیدی را علی الخصوص در حوزه آموزش ایجاد کرده¬است. درنتیجه نیاز به آینده-پژوهی در فرآیند سیاستگذاری احساس می¬شود. چرا که آینده¬پژوهی در آموزش با ابزار¬های خود امکان این را می دهد که تحولات را پیش بینی کرده و برای مواجهه با آن استراتژی¬های مختلفی را طراحی و اجرا شود. واکنش ما به آینده و تحولات آن باید فعالانه باشد نه به صورت عکس العمل باشد. در نتیجه به منظور اهمیت رویکرد آینده¬پژوهی در سیاست¬گذاری آموزشی در دوران پساکرونا و آمادگی نظام آموزشی برای تحولات آینده، در این پژوهش به معرفی مفاهیم آینده¬پژوهی، ابزارهای آن و مرور آینده¬پژوهی و اهمیت آن در فرآیند و نحوه سیاست¬گذاری آموزشی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: آینده¬پژوهی، نظام آموزشی، کرونا، سیاست¬گذاری

 

تلفیق فناوری و برنامه ی درسی در دوران پسا کرونایی از واجبات نظام آموزش و پرورش ایران

بهناز خودچیانی آخوره، سمیه شاه طالبی 

دانلود مقاله  

چکیده

چکیده

با توجه به چالش ها و مشکلات ایجاد شده درآموزش های مجازی به دلیل شیوع ویروس کرونا، درپژوهش حاضر ضرورت تلفیق فناوری و برنامه ی درسی مورد مطالعه قرار گرفته است. و با مطالعه مقالات مرتبط در این زمینه سعی شده است تا با ارائه ی پیشنهاد راهکاری برای برون رفت از چالش ها و مشکلات ایجاد شده در موقعیت های مشابه وضعیت کنونی، ارائه گردد.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کرونا، برنامه ی درسی، تلفیق فناوری